Jak se stát centrem City & Guilds

Jak se stát centrem City & Guilds

Jak se stát centrem City & Guilds

Pokud jste se rozhodli stát se akreditovaným testovacím centrem City & Guilds a nabízet mezinárodní jazykové zkoušky, pak postupujte následovně:

Krok 1 - Kontaktujte City & Guilds

Naši zástupci v České republice Vám sdělí bližší informace ohledně možnosti stát se akreditovaným testovacím centrem. Jejich kontaktní údaje naleznete zde.

Krok 2 - Vstupní dotazník

Ze všeho nejdříve budete požádáni, abyste vyplnili dotazník, na jehož základě se City & Guilds rozhodne, zda je Vaše instituce splňuje požadavky k tomu, aby se stala testovacím centrem. V případě, že City & Guilds vyjádří souhlas k tomu, abyste se stali

akreditovaným testovacím centrem, budete vyzváni vyplnit akreditační formuláře. Formuláře Vám pomohou vyplnit naši reprezentanti.

Krok 3 - Potřebná dokumentace

Informace, které nám poskytnete v žádostech, je potřeba doložit následujícími dokumenty:

Odvolávací řád - tento dokument řeší kandidátovu možnost se odvolat proti hodnocení City & Guilds. V tomto dokumentu se hovoří o postupech, které centrum zvolí při řešení této záležitosti s ohledem na kandidáta.

Vyjádření o hygienické nezávadnosti prostor - dokument, který dokládá hygienickou a bezpečnostní nezávadnost prostor, musí odpovídá všem národním hygienickým a bezpečnostním normám.

Prohlášení o rovných příležitostech - tímto se centrum zavazuje poskytovat rovné příležitosti všem skupinám kandidátů (např. ženám, kandidátům s poruchami učení, lidem z menšinových a etnických skupin).

Organigram - toto schéma ukazuje, jakým způsobem jsou rozděleny role City & Guilds v rámci Vaší organizace.

Krok 4 - Uhrazení poplatku

Po odevzdání Vašich akreditačních žádostí, provedeme kontrolu dokumentace a v případě potřeby Vám poradíme, co je třeba doplnit.

Faktura na uhrazení poplatku za akreditaci Vám bude zaslána, poté, až obdržíme veškeré nezbytné dokumenty včetně vyplněných žádostí, hlavičkového papíru, odvolacího řádu, potvrzení o hygienické nezávadnosti prostor, prohlášení o rovných příležitostech a

životopisy zaměstnanců, kteří budou zapojeni do organizace zkoušek. Uhrazení faktury je nezbytnou podmínkou k tomu, abychom mohli pokračovat v akreditačním procesu.

Seznam akreditačních poplatků Vám na požádání pošle jedna z našich reprezentantek. Kontaktní údaje naleznete zde.

Krok 5 - Akreditační inspekce (approval visit)

Po uhrazení poplatku navštíví Vaše centrum v rámci tzv. akreditační inspekce (approval visit) inspektor kvality. Cílem této inspekce, je potvrdit, že centrum splňuje všechny nezbytné požadavky k získání akreditace.

Inspektoři jsou jmenováni City & Guilds. Inspektoři zjišťují, zda centra dodržují dané postupy a zajišťují požadovanou kvalitu při organizaci zkoušek.

Krok 6 - Akreditace centra (centre approval)

Pokud je akreditační inspekce úspěšná, stává se Vaše instituce akreditovaným testovacím centrem City & Guilds. Po dvou letech žádá centrum o obnovení akreditace (re-approval).Bližší informace Vám poskytne zástupce nebo pobočka.

Během přípravy na akreditaci City & Guilds je nutno zvážit následující:

• personální obsazení

• místnosti, kde se budou konat zkoušky

• administrativní požadavky

• zkouškovému řádu

Personální obsazení

Nezbytným předpokladem k obsazení klíčových pozic je vhodný personál. Tyto klíčové pozice jsou: Assessment Manager (vedoucí centra), Examinations Secretary (zkouškový tajemník), Invigilators (zadavatelé/osoby dohledu) a Interlocutor (zkoušející pro ústní

jazykovou zkoušku).

Assessment Manager (vedoucí centra)

Assessment Manager je osoba, která dohlíží na to, aby veškeré manažerské a administrativní systémy včetně postupů k zajištění kvality, byly řádně dodržovány. Na tuto pozici jsou často nominováni ředitelé nebo vedoucí oddělení. Assessment Manager musí mít

vhodné zázemí a nezbytné postavení k tomu, aby požadované postupy byly dodržovány

správně a konzistentně.

Examinations Secretary (tajemník)

Assessment Manager jmenuje Examinations Secretary, zkouškového tajemníka, který/á je odpovědný/á za registraci kandidátů ke zkouškám City & Guilds a za jejich řádný průběh dle zkouškového řádu.

Examinations Secretary:

• je odpovědný za nábor a monitoring zadavatelů (Invigilators) takovým způsobem, aby byl zajištěn správný průběh zkoušek v souladu se zkouškovým řádem City & Guilds

• informuje všechny zúčastněné strany o výsledcích nebo termínech zkoušek, a to s časovým předstihem

• ručí za dodržování bezpečnostních opatření při manipulaci se zadáním zkoušek, hodnotícími materiály, atp.

• zajišťuje, aby certifikáty zaslané City & Guilds byly řádně uloženy a vydány kandidátům

• informuje City & Guilds o jakékoliv změně týkající se údajů centra

Invigilator (zadavatel/osoba dohledu)

Invigilator je nominován za účelem zadávání a dozoru během písemné a ústní jazykové zkoušky:

• odpovídá za správný průběh zkoušky

• je povinen znát veškeré požadavky a předpisy City & Guilds včetně zkouškového řádu

• je povinen sledovat čas určený pro zkoušku

• je povinen přečíst kandidátům pravidla zkoušky před začátkem zkoušky jako takové.

• je povinen zajistit, aby testy s odpověďmi byly sesbírány okamžitě po skončení zkoušky a předány osobě odpovědné za jejich odeslání

• je povinen zajistit soulad s dalšími pravidly vztahujícími se ke zkouškám

Interlocutor (zkoušející ústních zkoušek)

Interlocutor je nominován pro ústní jazykové zkoušky - International Spoken ESOL a SETB.

Testovací místnosti

Místnosti, kde probíhají zkoušky, musí být v klidné části budovy. V průběhu celé zkoušky musí zůstat nerušené. Musí být zajištěna dostatečná velikost, vytápění, ventilace a osvětlení. Spolehlivě fungující nástěnné hodiny musí být umístěné tak, aby na ně viděl každý kandidát. Před zkouškou je připraven zasedací pořádek tak, aby od sebe kandidáti nemohli opisovat, ať záměrně či nikoliv.

Doporučený postup:

• minimální vzdálenost mezi kandidáty je 1.25 metrů ve všech směrech.

• každý kandidát hledí stejným směrem (frontální uspořádání stolů) a sedí u samostatného stolu, či lavice.

Administrativní a bezpečnostní požadavkyVšechny testové materiály musí být zajištěny na bezpečném místě, ke kterému mají přístup pouze oprávněné osoby. Takovýmto místem je nejlépe pevně zabudovaný sejf, případně jiná uzamykatelná kovová skříňka, která

se nedá přenášet a ke které mají přístup pouze určení lidé..

Zkouškový řád

Organizace zkoušek se řídí zkouškový řádem City & Guilds, který je součástí Příručky pro centra (Centre Guide).