Hodnocení

Zkoušky jsou hodnoceny v Londýně profesionálními vyškolenými hodnotiteli, kteří se zaměřují na úspěšnost a srozumitelnost sdělení.

Klíčové body hodnocení zahrnují:

- Rozsah (časy, modální slovesa, členy, přídavná jména, příslovce, zájmena, předložky atd.)

- Dosažený účel (Čtení a Psaní)

Uchazeč přečetl text, porozuměl mu a vhodně zareagoval, například zodpověděl body požadované v dopise či vzkazu, reagoval na pobídku vhodným způsobem a uvedl správnou informaci, atd.

- Dojem

Známky udělené za celkový dojem: tón, relevantnost, hloubka, plynulost a vhodnost na konkrétní úrovni.