Zkoušky pro žáky > Dostupné úrovně

Dostupné úrovně

Zkoušky City & Guilds YESOL, YSESOL jsou dostupné na dvou úrovních:

 • Úroveň 1: Basic (zhruba odpovídající úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce)
 • Úroveň 2: Elementary (zhruba odpovídající úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce)

Požadovaná znalost jazyka pro úroveň Basic a pro úroveň Elementary:

 BASIC

Používá velmi malou škálu jazyka, odpovídající základním potřebám a jednoduchým situacím. Nemá ještě dostatečnou znalost jazyka, aby zvládl obyčejnou, každodenní komunikaci v běžném životě, ale základní komunikace je možná s nápomocí. Používá krátké, často nepřesné a nevhodně formulované výroky a nemluví plynule.

 ELEMENTARY

 Používá omezenou škálu jazykových prostředků dostačující pro jednoduché, praktické potřeby. V náročnějších situacích dochází k problémům v přesnosti, plynulosti, vhodnosti a organizaci, takže běžná komunikace a porozumění často selhávají či jsou obtížné.

Tématické okruhy a gramatické kategorie požadované na konkrétní úrovni:

Basic:

 přítomný čas prostý a průběhový

 • používání pomocného slovesa DO v otázkách a záporu
 • struktura HAVE GOT
 • používání modálního slovesa CAN pro vyjádření možnosti a svolení
 • množné číslo podstatných jmen
 • zájmena
 • příslovce času a místa
 • určitý a neurčitý člen
 • použití spojek AND, BUT, BECAUSE
 • vyjádření množství pomocí výrazů SOME, ANY, MUCH a MANY

Elementary:

Požadavky jako úroveň Basic a navíc:

 • minulý čas prostý a průběhový
 • vyjádření budoucnosti pomocí WILL a GOING TO
 • otázka a zápor
 • tvary minulého času některých nepravidelných sloves
 • modální slovesa CAN, MUST, COULD, WOULD
 • zájmena (osobní, zvratná, přivlastňovací)
 • použití spojky SO
 • příslovce (dobře, rychle, pomalu, atd.)
 • stupňování přídavných jmen

Témata písemné zkoušky (2 hodiny):

 • Místa: domov, škola, město, oblíbená místa
 • Lidé: rodina, kamarádi, učitelé, spolužáci, kamarádi na dopisování
 • Události: prázdniny, oslavy
 • Každodenní život: škola, sporty, koníčky, volný čas, zvířata, jídla
 • Svět fantazie: pohádky, legendy, roboti, sci-fi
 • Témata pro ústní zkoušku (5minut příprava + 5 minut zkouška)
 • Domov, rodina, škola, každodenní činnosti, volný čas, cestování, prázdniny, nakupování, zvířata, služby, oblečení, sci-fi