Hodnocení

Hodnocení

Hodnocení zkoušky IESOL - psaná zkouška (psaní, čtení a poslech)

City & Guilds sada mezinárodních zkoušek IESOL je úzce spojena s úrovněmi Společného evropského referenčního rámce, vytvořeného Radou Evropy, o němž lze najít informace na: www.coe.int/lang.

Mezinárodní zkoušky IESOL jsou přesně hodnoceny podle kritérií uvedených v přehledu. Udělené hodnocení může být Uspěl s vyznamenáním (First Class Pass, FCP), Uspěl (Pass, P) či Neuspěl (Fail, F).

Uspěl s vyznamenáním (FCP) se uděluje uchazečům, kteří dosáhnou hodnocení Uspěl s vyznamenáním v částech Poslech, Čtení a Psaní.

Uspěl (P) se uděluje uchazečům, kteří dosáhnou hodnocení alespoň dvakrát Uspěl a jednou Téměř uspěl (Narrow Fail) v Poslechu,Čtení a Psaní.

Neuspěl je uděleno, když uchazeč dosáhl výsledků 1+ Neuspěl

Poslech, Čtení a Psaní

 

  • známky se udělují za část Poslech a Čtení; nesplnění těchto se projeví v každé úrovni spolu s minimálními požadavky pro Uspěl a Uspěl s vyznamenáním,
  • otázky k poslechu a čtení jsou hodnoceny podle speciálních známkovacích schémat,
  • části volného psaní jsou známkovány podle výkonnostních kritérií přiřazených k popisům Společného evropského referenčního rámce. Hodnotí se, jak uchazečův výkon splňuje tato kritéria, zatímco kritéria Splnění úkolu, Gramatika, Slovní zásoba a Struktura/Organizace jsou používána k potvrzení celkového hodnocení.

Pro další informace o schématu hodnocení písemných úloh i pro hodnotící známky pro každý typ úlohy na konkrétní úrovni si prosím stáhněte City & Guilds příručku pro mezinárodní zkoušky IESOL (IESOL Qualification Handbook).


Hodnocení mezinárodní ústní zkoušky ISESOL

Ústní zkoušky ISESOL jsou hodnoceny podle kritérií uvedených v osnovách (ISESOL Qualification Handbook), kde jsou uvedeny předpokládané dovednosti mluvení na každé úrovni. Hodnocení je opět Uspěl s vyznamenáním (FCP), Uspěl (P) a Neuspěl (F).

K hodnocení ústní zkoušky ISESOL na všech úrovních se používají dvě škály, a to:

1) komplexní komunikační škála (Global Communication Scale)

2) škála ARPF, která zahrnuje:

  • přesnost
  • rozsah
  • výslovnost
  • plynulost

Všechny části testu mají stejnou důležitost. U každé části dostane uchazeč komplexní komunikační známku, zatímco je hodnocen a potvrzen celkový výkon použitím ARPF škály. Předpokládané dovednosti mluvení lze nalézt v osnovách (ISESOL Qualification Handbook).

Všichni ústní zkoušející (Interlocutors) jsou schváleni City & Guilds a procházejí přísným a četným školením, aby bylo možné zajistit, že udělované známky jsou v souladu s úrovněmi CEFR a požadavky na zkoušky City & Guilds.