Struktura zkoušky IESOL (písemná zkouška)

Struktura zkoušky IESOL (písemná zkouška)

 

Části zkoušky

Počet úloh
(dle úrovně)

Délka

Typové úlohy

Poslech s porozuměním
(Všechny poslechové části
jsou přehrány dvakrát.)

4 - 5 úloh

20 min - 35 min

 • Přiřazení vyslechnuté informace k danému textu
  (integruje testování poslechu a slovní zásoby).
 • Výběr vhodné reakce na vyslechnutou výpověď
  (integruje testování poslechu a znalost funkčního jazyka).
 • Rozeznání tématu, účelu a kontextu
  více vyslechnutých rozhovorů.
 • Výběr specifických informací s vypracováním zadané
  úlohy na základě vyslechnutého textu.
 • Rozeznání jednotlivých témat, názorů a myšlenek
  vyslechnuté diskuze více než dvou účastníků.

Čtení s porozuměním

4 - 5 úloh

1 h 40 min

(úroveň A1, A2)

2 h 10 min

(úroveň B1, B2)

2 h 40 min

(úroveň C1, C2)

 • Znalost struktury krátkých autentických textů
  (doplnění chybějících slov, frází, či vět -
  integruje testování čtení a gramatické kompetence).
 • Znalost typických lexikálních a gramatických
  rysů krátkých autentických textů
  (integruje testování čtení, gramatické a lexikální kompetence).
 • Porozumění textů literárních a citově zabarvených
  (pouze u vyšších úrovní C1, C2).
 • Rozeznání účelu textu a pochopení specifických informací.
 • Výběr specifických informací z textu a vypracování zadané úlohy.

Psaní

2 - 4 úlohy

 • Vyplnění formuláře (nejnižší úrovně A1, A2).
 • Oprava chyb v textu
  (pravopis, interpunkce, pořádek slov ve větě).
 • Vytvoření neutrálního a formálního textu
  (dopis, vzkaz, report, článek, instrukce, atd.).
 • Slohová práce na zadané téma
  (narativní, deskriptivní, nebo diskursivní charakter).

Celková délka zkoušky

2 h - 3 h 15 min dle úrovně